Ucrania, Khmelnitskaya,

El tiempo en Chabany por horas, Khmelnitskaya

Temperatura
 • 00:00 +6°
 • 01:00 +6°
 • 02:00 +6°
 • 03:00 +6°
 • 04:00 +6°
 • 05:00 +6°
 • 06:00 +6°
 • 07:00 +7°
 • 08:00 +7°
 • 09:00 +7°
 • 10:00 +8°
 • 11:00 +8°
 • 12:00 +8°
 • 13:00 +8°
 • 14:00 +8°
 • 15:00 +7°
 • 16:00 +6°
 • 17:00 +5°
 • 18:00 +5°
 • 19:00 +5°
 • 20:00 +4°
 • 21:00 +4°
 • 22:00 +4°
 • 23:00 +4°
Probabilidades de precipitación, %
 • 00:00 0%
 • 01:00 0%
 • 02:00 0%
 • 03:00 0%
 • 04:00 0%
 • 05:00 0%
 • 06:00 0%
 • 07:00 0%
 • 08:00 0%
 • 09:00 0%
 • 10:00 0%
 • 11:00 0%
 • 12:00 0%
 • 13:00 0%
 • 14:00 0%
 • 15:00 0%
 • 16:00 0%
 • 17:00 0%
 • 18:00 0%
 • 19:00 0%
 • 20:00 0%
 • 21:00 0%
 • 22:00 0%
 • 23:00 0%
Precipitaciones
 • 00:00 0,2 mm
 • 01:00 0,2 mm
 • 02:00 0 mm
 • 03:00 0 mm
 • 04:00 0 mm
 • 05:00 0 mm
 • 06:00 0 mm
 • 07:00 0 mm
 • 08:00 0 mm
 • 09:00 0 mm
 • 10:00 0 mm
 • 11:00 0 mm
 • 12:00 0 mm
 • 13:00 0 mm
 • 14:00 0 mm
 • 15:00 0 mm
 • 16:00 0 mm
 • 17:00 0 mm
 • 18:00 0 mm
 • 19:00 0 mm
 • 20:00 0 mm
 • 21:00 0 mm
 • 22:00 0 mm
 • 23:00 0 mm
Viento
 • 00:00 8 mps
 • 01:00 7 mps
 • 02:00 6 mps
 • 03:00 6 mps
 • 04:00 6 mps
 • 05:00 5 mps
 • 06:00 5 mps
 • 07:00 5 mps
 • 08:00 5 mps
 • 09:00 5 mps
 • 10:00 5 mps
 • 11:00 4 mps
 • 12:00 4 mps
 • 13:00 4 mps
 • 14:00 3 mps
 • 15:00 3 mps
 • 16:00 2 mps
 • 17:00 1 mps
 • 18:00 2 mps
 • 19:00 2 mps
 • 20:00 2 mps
 • 21:00 2 mps
 • 22:00 2 mps
 • 23:00 2 mps
Humedad, %
 • 00:00 88
 • 01:00 89
 • 02:00 90
 • 03:00 86
 • 04:00 83
 • 05:00 79
 • 06:00 77
 • 07:00 74
 • 08:00 72
 • 09:00 70
 • 10:00 68
 • 11:00 67
 • 12:00 65
 • 13:00 64
 • 14:00 62
 • 15:00 66
 • 16:00 69
 • 17:00 73
 • 18:00 76
 • 19:00 80
 • 20:00 83
 • 21:00 84
 • 22:00 85
 • 23:00 86
Presión
 • 00:00
  717
 • 01:00
  717
 • 02:00
  717
 • 03:00
  716
 • 04:00
  716
 • 05:00
  716
 • 06:00
  717
 • 07:00
  717
 • 08:00
  718
 • 09:00
  718
 • 10:00
  719
 • 11:00
  719
 • 12:00
  719
 • 13:00
  720
 • 14:00
  720
 • 15:00
  720
 • 16:00
  721
 • 17:00
  721
 • 18:00
  721
 • 19:00
  722
 • 20:00
  722
 • 21:00
  722
 • 22:00
  722
 • 23:00
  723
Temperatura
 • 00:00 +4°
 • 01:00 +4°
 • 02:00 +4°
 • 03:00 +4°
 • 04:00 +4°
 • 05:00 +4°
 • 06:00 +4°
 • 07:00 +4°
 • 08:00 +4°
 • 09:00 +5°
 • 10:00 +6°
 • 11:00 +6°
 • 12:00 +7°
 • 13:00 +7°
 • 14:00 +8°
 • 15:00 +7°
 • 16:00 +6°
 • 17:00 +5°
 • 18:00 +5°
 • 19:00 +5°
 • 20:00 +5°
 • 21:00 +4°
 • 22:00 +4°
 • 23:00 +4°
Probabilidades de precipitación, %
 • 00:00 0%
 • 01:00 0%
 • 02:00 0%
 • 03:00 0%
 • 04:00 0%
 • 05:00 0%
 • 06:00 0%
 • 07:00 0%
 • 08:00 0%
 • 09:00 0%
 • 10:00 0%
 • 11:00 0%
 • 12:00 0%
 • 13:00 0%
 • 14:00 0%
 • 15:00 0%
 • 16:00 0%
 • 17:00 0%
 • 18:00 0%
 • 19:00 0%
 • 20:00 0%
 • 21:00 0%
 • 22:00 0%
 • 23:00 0%
Precipitaciones
 • 00:00 0 mm
 • 01:00 0 mm
 • 02:00 0 mm
 • 03:00 0 mm
 • 04:00 0 mm
 • 05:00 0 mm
 • 06:00 0,02 mm
 • 07:00 0,02 mm
 • 08:00 0,02 mm
 • 09:00 0,01 mm
 • 10:00 0,01 mm
 • 11:00 0,01 mm
 • 12:00 0,04 mm
 • 13:00 0,04 mm
 • 14:00 0,04 mm
 • 15:00 0,01 mm
 • 16:00 0,01 mm
 • 17:00 0,01 mm
 • 18:00 0 mm
 • 19:00 0 mm
 • 20:00 0 mm
 • 21:00 0 mm
 • 22:00 0 mm
 • 23:00 0 mm
Viento
 • 00:00 2 mps
 • 01:00 2 mps
 • 02:00 3 mps
 • 03:00 3 mps
 • 04:00 3 mps
 • 05:00 3 mps
 • 06:00 3 mps
 • 07:00 2 mps
 • 08:00 2 mps
 • 09:00 2 mps
 • 10:00 2 mps
 • 11:00 2 mps
 • 12:00 2 mps
 • 13:00 2 mps
 • 14:00 2 mps
 • 15:00 2 mps
 • 16:00 2 mps
 • 17:00 2 mps
 • 18:00 2 mps
 • 19:00 2 mps
 • 20:00 2 mps
 • 21:00 2 mps
 • 22:00 3 mps
 • 23:00 3 mps
Humedad, %
 • 00:00 86
 • 01:00 86
 • 02:00 86
 • 03:00 86
 • 04:00 86
 • 05:00 86
 • 06:00 86
 • 07:00 86
 • 08:00 85
 • 09:00 81
 • 10:00 78
 • 11:00 74
 • 12:00 73
 • 13:00 72
 • 14:00 71
 • 15:00 75
 • 16:00 79
 • 17:00 82
 • 18:00 83
 • 19:00 84
 • 20:00 86
 • 21:00 86
 • 22:00 87
 • 23:00 88
Presión
 • 00:00
  723
 • 01:00
  723
 • 02:00
  723
 • 03:00
  723
 • 04:00
  723
 • 05:00
  722
 • 06:00
  723
 • 07:00
  723
 • 08:00
  723
 • 09:00
  723
 • 10:00
  723
 • 11:00
  722
 • 12:00
  722
 • 13:00
  722
 • 14:00
  722
 • 15:00
  722
 • 16:00
  721
 • 17:00
  721
 • 18:00
  721
 • 19:00
  721
 • 20:00
  721
 • 21:00
  720
 • 22:00
  720
 • 23:00
  720
Temperatura
 • 00:00 +4°
 • 01:00 +4°
 • 02:00 +5°
 • 03:00 +5°
 • 04:00 +5°
 • 05:00 +5°
 • 06:00 +6°
 • 07:00 +6°
 • 08:00 +6°
 • 09:00 +6°
 • 10:00 +7°
 • 11:00 +8°
 • 12:00 +6°
 • 13:00 +5°
 • 14:00 +4°
 • 15:00 +3°
 • 16:00 +2°
 • 17:00 +2°
 • 18:00 +2°
 • 19:00 +2°
 • 20:00 +1°
 • 21:00 +1°
 • 22:00 +1°
 • 23:00 +1°
Probabilidades de precipitación, %
 • 00:00 0%
 • 01:00 0%
 • 02:00 0%
 • 03:00 0%
 • 04:00 0%
 • 05:00 0%
 • 06:00 10%
 • 07:00 10%
 • 08:00 20%
 • 09:00 30%
 • 10:00 30%
 • 11:00 40%
 • 12:00 40%
 • 13:00 40%
 • 14:00 40%
 • 15:00 40%
 • 16:00 50%
 • 17:00 50%
 • 18:00 40%
 • 19:00 40%
 • 20:00 30%
 • 21:00 30%
 • 22:00 20%
 • 23:00 20%
Precipitaciones
 • 00:00 0 mm
 • 01:00 0 mm
 • 02:00 0 mm
 • 03:00 0 mm
 • 04:00 0 mm
 • 05:00 0 mm
 • 06:00 0 mm
 • 07:00 0 mm
 • 08:00 0 mm
 • 09:00 0 mm
 • 10:00 0 mm
 • 11:00 0 mm
 • 12:00 0,01 mm
 • 13:00 0,01 mm
 • 14:00 0,01 mm
 • 15:00 0 mm
 • 16:00 0 mm
 • 17:00 0 mm
 • 18:00 0 mm
 • 19:00 0 mm
 • 20:00 0 mm
 • 21:00 0 mm
 • 22:00 0 mm
 • 23:00 0 mm
Viento
 • 00:00 3 mps
 • 01:00 3 mps
 • 02:00 3 mps
 • 03:00 3 mps
 • 04:00 4 mps
 • 05:00 4 mps
 • 06:00 4 mps
 • 07:00 4 mps
 • 08:00 4 mps
 • 09:00 4 mps
 • 10:00 4 mps
 • 11:00 4 mps
 • 12:00 5 mps
 • 13:00 6 mps
 • 14:00 7 mps
 • 15:00 8 mps
 • 16:00 8 mps
 • 17:00 8 mps
 • 18:00 8 mps
 • 19:00 8 mps
 • 20:00 8 mps
 • 21:00 9 mps
 • 22:00 9 mps
 • 23:00 9 mps
Humedad, %
 • 00:00 89
 • 01:00 90
 • 02:00 90
 • 03:00 92
 • 04:00 93
 • 05:00 94
 • 06:00 94
 • 07:00 94
 • 08:00 94
 • 09:00 88
 • 10:00 83
 • 11:00 78
 • 12:00 79
 • 13:00 80
 • 14:00 82
 • 15:00 80
 • 16:00 79
 • 17:00 78
 • 18:00 75
 • 19:00 72
 • 20:00 69
 • 21:00 69
 • 22:00 69
 • 23:00 68
Presión
 • 00:00
  719
 • 01:00
  718
 • 02:00
  718
 • 03:00
  717
 • 04:00
  716
 • 05:00
  715
 • 06:00
  714
 • 07:00
  714
 • 08:00
  714
 • 09:00
  714
 • 10:00
  714
 • 11:00
  714
 • 12:00
  714
 • 13:00
  714
 • 14:00
  715
 • 15:00
  715
 • 16:00
  716
 • 17:00
  716
 • 18:00
  717
 • 19:00
  717
 • 20:00
  718
 • 21:00
  718
 • 22:00
  718
 • 23:00
  718
Temperatura
 • 00:00 +1°
 • 01:00 +1°
 • 02:00 +1°
 • 03:00 +1°
 • 04:00 +1°
 • 05:00 +1°
 • 06:00 +1°
 • 07:00
 • 08:00
 • 09:00 +1°
 • 10:00 +1°
 • 11:00 +2°
 • 12:00 +2°
 • 13:00 +2°
 • 14:00 +2°
 • 15:00 +1°
 • 16:00 +1°
 • 17:00
 • 18:00
 • 19:00 -1°
 • 20:00 -1°
 • 21:00 -1°
 • 22:00 -2°
 • 23:00 -2°
Probabilidades de precipitación, %
 • 00:00 20%
 • 01:00 20%
 • 02:00 20%
 • 03:00 20%
 • 04:00 10%
 • 05:00 10%
 • 06:00 10%
 • 07:00 10%
 • 08:00 10%
 • 09:00 10%
 • 10:00 10%
 • 11:00 10%
 • 12:00 10%
 • 13:00 10%
 • 14:00 20%
 • 15:00 20%
 • 16:00 20%
 • 17:00 20%
 • 18:00 20%
 • 19:00 20%
 • 20:00 20%
 • 21:00 20%
 • 22:00 20%
 • 23:00 20%
Precipitaciones
 • 00:00 0 mm
 • 01:00 0 mm
 • 02:00 0 mm
 • 03:00 0 mm
 • 04:00 0 mm
 • 05:00 0 mm
 • 06:00 0 mm
 • 07:00 0 mm
 • 08:00 0 mm
 • 09:00 0,01 mm
 • 10:00 0,01 mm
 • 11:00 0,01 mm
 • 12:00 0,05 mm
 • 13:00 0,05 mm
 • 14:00 0,05 mm
 • 15:00 0 mm
 • 16:00 0 mm
 • 17:00 0 mm
 • 18:00 0 mm
 • 19:00 0 mm
 • 20:00 0 mm
 • 21:00 0 mm
 • 22:00 0 mm
 • 23:00 0 mm
Viento
 • 00:00 9 mps
 • 01:00 9 mps
 • 02:00 9 mps
 • 03:00 9 mps
 • 04:00 9 mps
 • 05:00 9 mps
 • 06:00 9 mps
 • 07:00 10 mps
 • 08:00 10 mps
 • 09:00 10 mps
 • 10:00 10 mps
 • 11:00 10 mps
 • 12:00 10 mps
 • 13:00 10 mps
 • 14:00 10 mps
 • 15:00 9 mps
 • 16:00 8 mps
 • 17:00 8 mps
 • 18:00 7 mps
 • 19:00 6 mps
 • 20:00 6 mps
 • 21:00 5 mps
 • 22:00 4 mps
 • 23:00 3 mps
Humedad, %
 • 00:00 68
 • 01:00 69
 • 02:00 69
 • 03:00 69
 • 04:00 70
 • 05:00 70
 • 06:00 70
 • 07:00 69
 • 08:00 69
 • 09:00 69
 • 10:00 70
 • 11:00 70
 • 12:00 71
 • 13:00 71
 • 14:00 72
 • 15:00 71
 • 16:00 71
 • 17:00 71
 • 18:00 73
 • 19:00 74
 • 20:00 76
 • 21:00 76
 • 22:00 76
 • 23:00 76
Presión
 • 00:00
  719
 • 01:00
  719
 • 02:00
  720
 • 03:00
  720
 • 04:00
  720
 • 05:00
  720
 • 06:00
  720
 • 07:00
  721
 • 08:00
  721
 • 09:00
  721
 • 10:00
  722
 • 11:00
  722
 • 12:00
  722
 • 13:00
  723
 • 14:00
  723
 • 15:00
  723
 • 16:00
  724
 • 17:00
  724
 • 18:00
  724
 • 19:00
  724
 • 20:00
  725
 • 21:00
  724
 • 22:00
  724
 • 23:00
  724

Mapa del tiempo

Necesitamos Su Consentimiento

Meteoprog y nuestros Proveedores de Servicios pueden almacenar y acceder a sus datos personales como cookies, identificadores de dispositivo u otras tecnologías similares de su dispositivo y procesar dichos datos para personalizar contenido y anuncios, además de ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico.

 • Almacenar y/o acceder a información en su dispositivo

  Se puede almacenar o acceder a cookies, identificadores de dispositivo u otra información de su dispositivo para los fines anteriormente indicados.

 • Anuncios y contenido personalizados, medición de anuncios y contenido, percepciones del público, y desarrollo de productos

  Los anuncios y el contenido pueden personalizarse en base a su perfil. Se pueden añadir más datos para personalizar mejor los anuncios y contenidos. Se puede medir el rendimiento de los anuncios y contenidos. Se puede obtener la percepción sobre el público que ha visto los anuncios y contenidos. Dichos datos pueden usarse para desarrollar o mejorar la experiencia del usuario, sistemas y software.

Al hacer clic en ‘Estoy De Acuerdo’ usted permitirá el uso de las cookies, identificadores de dispositivo, balizas web u otras tecnologías similares indicadas. Su configuración puede cambiarse desde el navegador de su dispositivo.

Para ciertos fines, los intereses legítimos pueden ser considerados por encima del consentimiento. Puede leer más sobre ello en nuestra Política de Privacidad y Cookies.